Niečo o nás

Stroboskop je nástroj, vïaka ktorému sa cyklicky pohybujúci sa objekt javí ako pomaly sa pohybujúci alebo stacionárny. Môže by zhotovený buï z rotujúceho disku s drážkami alebo otvormi alebo lampy, ako je napríklad výbojka, ktorá produkuje krátke opakujúce sa záblesky svetla. Zvyèajne je rýchlos stroboskopu nastavite¾ná pre rôzne frekvencie. Ak je rotaèný alebo vibraèný objekt pozorovaný pomocou stroboskopu v jeho vibraènej frekvencií (alebo zlomkom toho frekvencie), zdá sa tento objekt ako stacionárny.

História stroboskopu

Prvenstvo vynálezu stroboskopu je všeobecne pripisované Belgièanovi Josephovi Plateau, ktorý v roku 1832 zostrojil disk s radiálnymi štrbinami, ktorým otáèal pri pozorovaní obrázkov na ïalšom pohyblivom disku v zákryte. Plateau toto zariadenie nazýval "fenakistiskopem". Spolu s ïalšími paralelnými objavite¾ovi obdobných zariadení je pokladaný za jedného z priekopníkov filmu. To isté sa týka tiež Rakúšana Simona von Stampfer, ktorý svojou variantu tejto optickej hraèky nazval "stroboskop". Elektronická obdoba stroboskopu uzrela svetlo sveta v roku 1931, kedy Harold Eugene Edgerton použil prerušované svetlo na štúdium strojných súèastí v pohybe. Ten istý muž o nieèo neskôr použil sériu ve¾mi krátkych zábleskov svetla k vytvoreniu ostrých fotografií ve¾mi rýchlo sa pohybujúcich objektov, napr. Vystrelených guliek.